1. OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.lapineda1947.cat  del qual és titular AVINGUDA BASES 50, S.L. (d’ara endavant, LA PINEDA).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

 1. IDENTIFICACIÓ

AVINGUDA BASES 50, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: AVINGUDA BASES 50, S.L.
 • El nom comercial és: LA PINEDA.
 • El seu CIF és: B64842941
 • El seu domicili social és a: Avda. Bases de Manresa, n.º 50, 08242 Manresa – Barcelona 
 • Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA T 40487 , F 79, S 8, H B 364593, I/A 6
 1. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tfno.: 938757553
 • Email: info@lapineda1947.cat 
 • Adreça postal: Avda. Bases de Manresa, n.º 50, 08242 Manresa – Barcelona.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA PINEDA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

LA PINEDA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, LA PINEDA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, LA PINEDA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només es podrà fer mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de LA PINEDA a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals us identificaran i habilitaran personalment per poder-hi accedir als productes.

Un cop dins de www.lapineda1947.cat  i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.lapineda1947.cat  

 1. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONSXXXX

PRODUCTES

LA PINEDA vol garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.lapineda1947.cat   No obstant això, en cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s’hagués esgotat, s’informarà al client Si, a través del mitjà proporcionat pel client el més aviat possible.

Si no es troba disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, LA PINEDA podrà subministrar un producte de característiques similars sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Sí, mitjançant transferència

Si LA PINEDA s’endarrerirà injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

 1. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.lapineda1947.cat  cal que el client sigui més gran.

A més, caldrà que el client es registri a www.lapineda1947.cat  a través d’un formulari de recollida de dades on es proporcioni a LA PINEDA la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privadesa de LA PINEDA.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en fer la comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per LA PINEDA per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la vostra comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consenteix que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic, en format PDF. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: info@lapineda1947.cat  per rebre la factura en paper.

 1. LLIURAMENT

PRODUCTES

La comanda serà lliurada al correi electrònic designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

L’àmbit de lliurament recull les zones següents: Península i Balears.

 1. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a www.lapineda1947.cat  vindran expressats a Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de www.lapineda1947.cat  

 • Els productes tenen IVA inclòs.
 • El tipus dIVA és del 10%.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 1. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

Mitjançant Bizum

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.
 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Subministrament de béns precintats que no poden ser tornats per raons de salut o higiene.
 • Subministrament de béns que després del lliurament s’hagin barrejat amb altres.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar LA PINEDA sobre el desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, LA PINEDA procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client pel seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de LA PINEDA.

LA PINEDA comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció del desistiment esmentat.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que aquest estigui en perfecte estat i amb el corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució.

L’empresari ha de suportar els costos de devolució dels béns.

 1. GARANTIA

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent de la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

Per conèixer les gestions que cal seguir davant els problemes o les avaries en un producte podeu contactar:

 • Amb el servei d’Atenció al client de LA PINEDA al número de telèfon 938757553

OBSERVACIONS

Despeses recollida i tramesa a compte del client.

 1. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de LA PINEDA el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon LA PINEDAX, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@lapineda1947.cat. Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.

FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

AVINGUDA BASES 50, S.L.

B64842941

Telèfon: 938757553

Email: info@lapineda1947.cat

Per la present us comunic que desisteixo del contracte de venda celebrat amb vosaltres en relació als següents productes i/o serveis:

PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________

 

Número de comanda:  
Data de comanda: Recepció de la comanda:

 

DADES DEL CONSUMIDOR

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

Email:

 

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Signatura:

 

FORMULARI DE RECLAMACIONS

A l’atenció de:

AVINGUDA BASES 50, S.L.

B64842941

Telèfon: 938757553

Email: info@lapineda1947.cat

PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ:

 

Número de comanda:  
Data de comanda: Recepció de la comanda:

 

DADES DEL RECLAMANT

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

Email:

 

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Signatura:

Comparteix!

Comparteix-ho amb els teus amics!